Algemeen

Om onze visie en missie te waarborgen vinden wij het belangrijk om een goed beleid te voeren dat niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen maar waaraan wij ook onze eigen visie en doelstellingen toevoegen. De wettelijke eisen zijn immers minimaal. KindKoers wil deze waarborgen maar daarnaast nog meer doen om de kwaliteit van onze opvang en andere projecten te verhogen.

Het beleid moet onze visie en missie waarborgen op belangrijke punten zoals: veiligheid en gezondheid, pedagogisch en professioneel verantwoord handelen, goede personeelszorg en het op de juiste wijze informeren van en samenwerken met ouders en andere betrokkenen. Momenteel is KindKoers het beleid aan het evalueren en vernieuwen.

Hoge kwaliteit zorgBeleid volgens Hoge Kwaliteit Zorg

KindKoers schrijft het beleid volgens de HKZ (Hoge Kwaliteit Zorg) norm voor de kinderopvang. Deze norm is voor verschillende vormen van dienstverlening beschreven, bijvoorbeeld ook voor jeugdzorginstellingen en ziekenhuizen. Binnen deze norm wordt een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) gehandhaafd, waarbij het beleid zó wordt opgesteld, dat er een volledige evaluatiecyclus wordt gewaarborgd en de theorie tot in de puntjes in de praktijk wordt uitgewerkt.

Behalve aan de pedagogische praktijk wordt er binnen deze norm ook aandacht besteed aan een goede financiële bedrijfsvoering, een gezond personeelsbeleid en de samenwerking met ketenpartners en externe diensten. Hierdoor blijft onze kinderopvang organisatie op alle gebieden gezond, wat de zorg voor uw kind direct of indirect ten goede komt. Elk jaar worden al onze beleidsstukken geëvalueerd om na te gaan of de theorie nog steeds overeenkomt met de praktijk en of er verbeteringen of veranderingen nodig zijn om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

KinderdagverblijfHuiselijke sfeer & betrokken professionals

Om bovenstaande zaken op een goede manier vorm te geven zorgen onze pedagogisch medewerkers allereerst voor een huiselijke sfeer op alle groepen en grote betrokkenheid bij u en uw kind. Uw kind wordt dagelijks een afwisselend en inspirerend dagprogramma aangeboden gericht op zijn of haar ontwikkelingsvraag. We bieden een duidelijke dagstructuur aan die voor de kinderen vertrouwd, herkenbaar en veilig is.

De begeleiding van de kinderen vindt plaats door ervaren en enthousiaste professionals met minimaal een MBO-SPW niveau 3 of 4 opleiding. Onze pedagogisch medewerkers worden continu getoetst op hun kennisniveau en op veilig werken. Er wordt elk jaar aandacht besteed aan bijscholing.

Samenwerking & oudergesprekken

Om de samenwerking met ouders en het op juiste wijze informeren van ouders te waarborgen zetten wij alle belangrijke informatie op deze website. Mist u nog iets of is er iets onduidelijk? Laat het ons weten!

Om u individueel goed te informeren over uw kind houden wij op gezette tijden oudergesprekken en delen wij onze zorgen als ons iets opvalt aan uw kind. Als u zelf een gesprek met een van de pedagogisch medewerkers wilt, dan kunt u dit altijd aanvragen bij de leidinggevende.

Onze opvang op een rij:

 • Professionele en gediplomeerde groepsleiding
 • Op leeftijd van kinderen afgestemde groepsruimtes
 • Ontwikkeling wordt geobserveerd en gestimuleerd
 • Opvoedings- en ontwikkelingsadviezen aan ouders
 • Kleinschalige opvang, grote bekendheid met kinderen en ouders
 • Vast personeel
 • Dagritme gericht op het individuele kind
 • Voorbereidend op de basisschool

Onze uitgangspunten op een rij:

 • Elk kind is uniek en kan zichzelf volledig ontplooien en ontwikkelen: Bij KindKoers vinden wij het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien. Door de omgeving en de activiteiten die wij bieden, wordt de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bewust gestimuleerd. Tegelijk werken wij kind volgend en zullen wij kinderen stimuleren op het moment dat zij daaraan toe zijn.
 • Respect, zelfvertrouwen en eigenwaarde: Door kinderen op een positieve manier te stimuleren en aan te sluiten bij hun belevingswereld, wil KindKoers bijdragen aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versus vertrouwen en veiligheid. We zoeken het evenwicht tussen vertrouwen en veiligheid aan de ene kant en het aangaan van uitdaging aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid.
 • Deskundigheid: De pedagogische medewerkers van KindKoers staan  u graag bij met advies en/of antwoorden op opvoedkundige vragen. Daarnaast brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning. KindKoers voert een actief kwaliteitsbeleid en voldoet aan alle richtlijnen en eisen van de overheid ten aanzien van de groepsgrootte, accommodatie, beroepskwalificatie van het personeel, pedagogische beleidsplan, veiligheid en gezondheid. KindKoers staat geregistreerd bij de gemeente Aalsmeer en wordt regelmatig door de GGD geïnspecteerd. Elk jaar worden er cursussen gevolgd door het personeel.
 • Veiligheid: Bij KindKoers staat veiligheid hoog in het vaandel. Om deze reden heeft KindKoers een gezondheids- en veiligheidsbeleid opgesteld en worden er elk jaar risico-inventarisaties gemaakt. Hieruit volgen actiepunten die KindKoers uitvoert om de veiligheid te waarborgen.